Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Χρονικό 1970-2022

Θεματικές ενότητες

Για να διευκολυνθεί ο επισκέπτης στις στοχευμένες του αναζητήσεις ευρετηριάστηκαν τα κείμενα του Χρονικού κατα τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Ο επισκέπτης που θέλει να παρακολουθήσει την ιστορία της Εταιρείας χρονολογικά μπορεί να χρησιμοποιήσει το Χρονολόγιο.

Το υλικό του Xρονικού αντλήθηκε από τις ακόλουθες εκδόσεις:

  1. Χρονικό 1970-2002, Επιμέλεια Δημήτριος Χ. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2002, 120 σ. (λήψη σε μορφή PDF)
  2. Χρονικό της Εταιρείας 2002-2003, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Θ', 2003, Αθήνα 2004, σ. 325-331. (λήψη σε μορφή PDF)
  3. Χρονικό της Εταιρείας 2004-2005, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. Ι', 2004-2005, Αθήνα 2006, σ. 361-375. (λήψη σε μορφή PDF)
  4. Χρονικό της Εταιρείας 2006-2008, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΑ', 2006-2008, Αθήνα 2009, σ. 269-284. (λήψη σε μορφή PDF)
  5. Χρονικό της Εταιρείας 2009-2011, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΒ', 2009-2011, Αθήνα 2013, σ. 643-658. (λήψη σε μορφή PDF)
  6. Χρονικό της Εταιρείας 2012-2016, Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, τ. ΙΓ', 2012-2016, Αθήνα 2016 (υπό εκτύπωση). (λήψη σε μορφή PDF)