Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Σκοποί και στόχοι της Εταιρείας

Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύθηκε η Εταιρεία, περιλαμβάνονται στο Ιδρυτικό του 1949 και στο Καταστατικό του 1971 και είναι οι εξής:

Α. Οι σκοποί και οι στόχοι της Εταιρείας κατά το Ιδρυτικό είναι:

«Η συλλογή του λαογραφικού, γλωσσικού και ιστορικού υλικού της νήσου Λευκάδος και η δημοσίευσις αυτού, η ενίσχυσις των σπουδών αυτών και η ίδρυσις Βιβλιοθήκης, Μουσείου και Ιστορικού Αρχείου, η ενίσχυσις, προστασία και έκδοσις πάσης εργασίας, σχέσιν εχούσης προς την έρευναν των επιστημονικών, ιστορικών, φιλολογικών και καλλιτεχνικών εν γένει έργων των αναφερομένων εις την νήσον Λευκάδα ή οπωσδήποτε μετ’ αυτής συνδεομένων, η δημοσίευσις περεμφερών ανεκδότων έργων και καταλοίπων αποθανόντων Λευκαδίων και η ανύψωσις του συγχρόνου πνευματικού επιπέδου της νήσου».

Β. Οι σκοποί της Εταιρείας κατά το Καταστατικό είναι:

«Η έρευνα και η μελέτη παντός ζητήματος προάγοντος τον πνευματικόν και υλικόν πολιτισμόν της νήσου Λευκάδος και της περιοχής αυτής (Νομού Λευκάδος), ήτοι:

α) Η καλλιέργεια και προαγωγή των Επιστημών, των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών.

β) Η περισυλλογή, διαφύλαξις και προβολή παντός ιστορικού, λαογραφικού, αρχαιολογικού, γλωσσολογικού, καλλιτεχνικού κλπ. υλικού, καθώς και ενθάρρυνσις πάσης πνευματικής και καλλιτεχνικής εκδηλώσεως και η υποβοήθησις εκπολιτιστικών και κοινωφελών προσπαθειών».

Γ. Τα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

«α) Διά περιοδικής εκδόσεως υπό τον τίτλον «ΑΡΧΕΙΟΝ [= ΕΠΕΤΗΡΙΣ] ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ», της εκδόσεως αυτοτελών συγγραμμάτων και μελετών περί της ιστορίας των γραμμάτων, των τεχνών, της λαογραφίας, της γεωγραφίας, του εξωραϊσμού, της αρχαιολογίας, της φύσεως, της οικονομίας κλπ. της νήσου, της επανεκδόσεως παλαιών ή δυσευρέτων μελετών, σχετιζομένων με τα ανωτέρω θέματα, και της μεταφράσεως

υπαρχουσών, ενδεχομένως, τοιούτων ξενογλώσσων.

β) Διά της ιδρύσεως βιβλιοθηκών και Πνευματικών Κέντρων εις την νήσον και της ενισχύσεως υπαρχόντων τοιούτων ιδρυμάτων.

γ) Διά της οργανώσεως αποστολών εις την νήσον προς αναδίφησιν και επί τόπου μελέτην των ως ανωτέρω θεμάτων ή προς συγκέντρωσιν σχετικού υλικού.

δ) Διά διαλέξεων και ανακοινώσεων οργανουμένων εν Αθήναις, εν τη νήσω ή και αλλαχού.

ε) Διά της απονομής βραβείων ή τιμητικών διακρίσεων εις αριστεύοντα ή οπωσδήποτε τιμώντα το όνομα της Λευκάδος τέκνα αυτής, ως και εις Λευκαδίους νέους, εξαιρέτου ήθους και επιδόσεως εις τα γράμματα και τας τέχνας, και εις διακεκριμένα πρόσωπα προσφέροντα σημαντικάς υπηρεσίας εις τους σκοπούς της Εταιρείας.

στ) Διά παντός εταίρου μέσου, το οποίον ήθελε κριθεί πρόσφορον υπό της Διοικήσεως της Εταιρείας».