Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών

Εργασίες για τον τόμο ΙΓ' της Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.

Ανακοίνωση

Η Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου προκειμένου να εκδώσει το 13ο (2012-2015) τόμο του επιστημονικού της περιοδικού Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών.

Γι’ αυτό παρακαλεί τους Λευκαδίους και μη Λευκαδίους Επιστήμονες μελετητές να αποστείλουν πρωτότυπες επιστημονικές συμβολές στην ιστορία του λευκαδίτικου παρελθόντος.

Οι μελέτες αφού αξιολογηθούν από ειδικούς μελετητές θα δημοσιευθούν.